เสียงตามสายยู่เฉียว

เสียงตามสาย ปีการศึกษา 2562

 

1.เด็กหญิง ภัทรศยา        เชาร์เจริญ             ป.5/1

2.เด็กหญิง พสธร            พูนศักดิ์ไพศาล     ป.5/1

3.เด็กหญิง ปวริศา           ศรินภากาศ          ป.5/1

4.เด็กหญิง จันทร์ศร        วงษ์อู่ทอง            ป.5/2

5.เด็กหญิง กรกนกรัตน์   เหลืองประเสริฐ     ป.5/2

6.เด็กหญิงภัทรดา            เจนจบ                 ป.5/2

Visitors: 375,461