กิจกรรมพิเศษ

กิจกรรมเสียงตามสาย  เรื่อง  วันวิสาขบูชา  วันที่  17  พฤษภาคม  2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มองเกียรติบัตรให้กับ โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรกของกลุ่มโรงเรียนเอกชน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่  วันที่  27  เมษายน  2562

Visitors: 9,565