ตุลาคม 2564

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (12-18 ปีบริบูรณ์)

วันที่  5 พฤศจิกายน  2564

ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 

ประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนรูปแบบ On site 

ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

วันที่  1  พฤศจิกายน  2564

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (12-18 ปีบริบูรณ์)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 


Visitors: 375,493