วงดุริยางค์โรงเรียนยู่เฉียว

รายชื่อนักเรียนวงดุริยางค์ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

1. เด็กชายกฤติน  ไวทยะชัยวัฒน์

2. เด็กชายชนาธิป   กาญจนเนตร

3. เด็กชายทัพพ์นภัทร์  จันทร์แย้ม

4. เด็กชายภคพล  ชมภูธวัช

5. เด็กชายกันตภัทร   เอี่ยมสะอาด

6. เด็กชายธนนรินทร์   พงศ์พัฒนภิญโญ

7. เด็กชายจรัล   อ่วมทอน

8. เด็กชายพิชญ์พัชร   ทิพยะวัฒน์

9. เด็กชายวสุวัฒน์   บรรจง

10. เด็กชายปวิช   อินบุญ

11. เด็กชายปริยวิศว์  พงษ์ศักดิ์ขจร

12. เด็กชายณณณวัฒน์   เดชรุ่ง

ครูผู้ฝึกซ้อม : ครูพัชริ  วรศรี

Visitors: 411,597