ตุลาคม 62

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  31  ตุลาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  30  ตุลาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟัน​ นักเรียน​ชั้น​ ป.2/3กับ​ ป.2/4  วันที่  29  ตุลาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  29  ตุลาคม  2562

เคลือบหลุมร่องฟันนักเรียนชั้น ป.1.1  และ ป.1.2  วันที่  28  ตุลาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  28  ตุลาคม  2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6

วันที่  26  ตุลาคม  2562

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4

วันที่  26  ตุลาคม  2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562 

วันที่  21,24,25  ตุลาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  25  ตุลาคม  2562

กิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  22  ตุลาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  วันที่  21  ตุลาคม  2562

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนใหม่  ปี 2562  วันที่  19  ตุลาคม  2562

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 6

ณ ชวาลัน รีสอร์ท 

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ รอบ รร.เอกชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 14

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  (เจ้าประคุณธงชัย) 

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม

วันที่  2  ตุลาคม  2562

ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี  2562  วันที่  2  ตุลาคม  2562

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้น ป.5 -ป.6 

ณ  ยังโทนเฮ็ลปาร์ค รีสอร์ท  (ค่ายสมพล โตรักษา) 

วันที่  30  กันยายน  -  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ชั้น อ.2  ณ โรงเรียนยู่เฉียว วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้น ป.2 - ป.3  ณ ค่ายพงศ์รัตน์ บ่อพลอย กาญจนบุรี 

วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2 - ป.3  ณ สวนสัตว์ซาฟารี ปาร์ค แอนด์แคมป์

วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นป.1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2562