ตุลาคม

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก ครั้งที่ 6

ณ ชวาลัน รีสอร์ท 

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ รอบ รร.เอกชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ 14

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  (เจ้าประคุณธงชัย) 

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมเด็กด้านพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรม

วันที่  2  ตุลาคม  2562

ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี  2562  วันที่  2  ตุลาคม  2562

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้น ป.5 -ป.6 

ณ  ยังโทนเฮ็ลปาร์ค รีสอร์ท  (ค่ายสมพล โตรักษา) 

วันที่  30  กันยายน  -  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมค่ายภาษาจีน ชั้น อ.2  ณ โรงเรียนยู่เฉียว วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้น ป.2 - ป.3  ณ ค่ายพงศ์รัตน์ บ่อพลอย กาญจนบุรี 

วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2 - ป.3  ณ สวนสัตว์ซาฟารี ปาร์ค แอนด์แคมป์

วันที่  1  ตุลาคม  2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นป.1 ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 ตุลาคม 2562

Visitors: 100,552