รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร 

พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับพื้นที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบรี

นักเรียนคนเก่ง ได้แก่

1. ด.ญ.เกศกัญญา   บริสุทธิ์ ป.4/1

2. ด.ญ.สู่ขวัญ     อุดมผล ป.5/1

3. ด.ญ.พลอยไพลิน   อุดมไชย ป.5/1

Visitors: 322,526