รางวัลชมเชย

ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับพื้นที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

นักเรียนคนเก่ง ได้แก่

1. ด.ญ.ธัญญภัสร์  ทองเถื่อน ป.4/2

2. ด.ญ.ณิชาพัฒน์  เซี่ยงฝุง ป.4/2

3. ด.ญ.เกศกัญญา  บริสุทธิ์  ป.5/1

Visitors: 392,569