สิงหาคม 62

กิจกรรมกีฬาสี  ยู่เฉียวเกมส์  2019 (วันสุดท้าย)

กิจกรรมกีฬาสี  ยู่เฉียวเกมส์  2019 (วันที่สอง)

กิจกรรมกีฬาสี  ยู่เฉียวเกมส์  2019 (วันแรก)

การแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 25 ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

วันที่ 24 สิงหาคม 2562

เทศบาลท่าม่วงได้มอบถังขยะแบบคัดแยกขยะให้กับโรงเรียนยู่เฉียว 

โครงการรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยระดับครัวเรือน  ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่  23  สิงหาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นประถม   แอโรบิคยามเช้า   วันที่  23  สิงหาคม  2562

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 

เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

วันที่  22  สิงหาคม  2562

กิจกรรมชั้นประถม สาระภาษาอังกฤษ  วันที่  22  สิงหาคม  2562

กิจกรรมอนุบาลและประถม สาระภาษาจีน วันที่ 21 สิงหาคม 2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2562

กิจกรรมหุ่นสวยด้วยตัวเรา ประจำเดือนสิงหาคม  2562 

วันที่  19  สิงหาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบชั้นอนุบาล  วันที่  19  สิงหาคม  2562

นักเรียนสอบ YCT ชั้น ป.2-6 วันที่ 17 สิงหาคม 2562

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
วันที่16 สิงหาคม 2562
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาการญจนบุรี

การแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science  Show 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

การแข่งขันกีฬานอกรอบ ชั้นอนุบาล  วันที่  16  สิงหาคม  2562

นักเรียนในโครงการหุ่นสวยด้วยตัวเราชั่งน้ำหนักประจำเดือน

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

กิจกรรมชั้นอนุบาลและประถม  สาระภาษาจีน 

วันที่  14  สิงหาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าอนุบาล วันที่ 13 สิงหาคม 2562

คณะครูร่วมวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง 

วันที่  12  สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่สายใยรัก  วันที่  9  สิงหาคม  2562

เคลือบฟลูออไรด์  นักเรียนชั้น อ.1/4,  อ.2/1,  อ.2/2,  อ.3/1, อ.3/2 

วันที่  8  สิงหาคม  2562

กิจกรรมประถมและอนุบาล สาระภาษาอังกฤษ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

การประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก

ครั้งที่ 2/2562   วันที่ 7 สิงหาคม 2562

อุดฟันนักเรียนชั้น ป.5 วันที่  7  สิงหาคม  2562

การแข่งขันกีฬาสีนอกรอบชั้นอนุบาล   วันที่  7  สิงหาคม  2562

กิจกรรมยามเช้าชั้นอนุบาล  เต้นประกอบเพลง อิ่มอุ่น 

วันที่  7  สิงหาคม  2562

กิจกรรมชั้นประถม สาระภาษาจีน  วันที่  7  สิงหาคม  2562

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่  19 

เข้ามาอุดฟันให้กับนักเรียน  ชั้น  ป.4 

วันที่  6  สิงหาคม  2562

การประเมินการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์

กิจกรรมอนุบาลและประถม สาระภาษาอังกฤษ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562