การบริหาร

ผู้รับใบอนุญาต

 

ขุนชาญวณิชกิจ(พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๖)

 

นายสว่าง ชานนท์(พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๕๓๒)

 

นายมานะ ชานนท์(พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๗

 

นายบุญเชาวณ์ รุ่งเรืองวณิชย์(พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๐)

 

นายจิว วารีทิพย์ขจร(พ.ศ.๒๕๔๐ –ปัจจุบัน)

  

ผู้จัดการโรงเรียนคนปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 

แผนผังการบริหารงาน

Visitors: 375,462