ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนยู่เฉียว

 

       โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว  ตั้งอยู่เลขที่  729  หมู่  2  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยในอดีตนั้นมีชื่อว่า “โรงเรียนหยกเคี้ยว”  อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวจีนตลาดท่าม่วง  โดยเริ่มจากการรวบรวมเงินบริจาคซื้อที่ดินจำนวน  3  ไร่กว่า  เพื่อสร้างอาคารอาคารเรียนหลังแรก  เป็นอาคารชั้นเดียว  4  ห้องเรียน  และเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ.2470  มีนักเรียนราว  100  กว่าคน ยู่เฉียวถูกสั่งปิดและเปิดทำการหลายครั้ง   จนได้เปิดใหม่เป็นครั้งที่  3  ในปี  พ.ศ.2490  การดำเนินกิจการของโรงเรียนยู่เฉียวมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  นับเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโรงเรียนจึงเห็นควรให้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย  เพื่อโอนกิจการและทรัพย์สินของโรงเรียนมาเป็นของมูลนิธิยู่เฉียวท่าม่วงนับจากวันนั้นได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกหลายอาคาร  คือ อาคาร  60  ปี   อาคาร  72  ปี  อาคาร  84  ปี  เพื่อรองรับนักเรียน      ที่มีกว่า  1,400  คน  บุคลากรกว่า  110  คน 

  ปรัชญาโรงเรียน  คือ  ความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่สร้างสรรค์  มุ่งสร้างนักเรียนที่เก่ง  ดี มีวินัย  สร้างสรรค์ในทางที่ถูกและควร 

   อัตลักษณ์ โดดเด่นภาษาจีน  เคียงคู่คุณธรรม  นำพาสู่โลกกว้าง  โรงเรียนมุ่งสร้างนักเรียนให้รักและมีความเป็นเลิศใน “ภาษาจีน”  เพราะภาษาจีนเป็นภาษาสากลที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันสามร้อยล้านคน  หรือประมาณ  1  ใน  5  ของประชากรโลก เมื่อรักในภาษาจีนแล้วนักเรียนจะสามารถนำไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้  เพื่อก้าวสู่การศึกษาในยุค 4.0  ของประเทศไทย  แนวทางการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์จึงมุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบครูยุค  4.0  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและทักษะกระบวนการที่เหมาะสมตามวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  เพื่อเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่  21  โดยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากลจากก้าวแรกในปี  พ.ศ.2470  จวบจนถึงปัจจุบัน  พ.ศ.2562  รวมทั้งสิ้น  92  ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ไม่ว่าจะเป็นด้านครู-บุคลากร  วิชาการและทั่วไป 

ด้านครู-บุคลากร  โรงเรียนคัดสรรครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ ตลอดจนส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนอยู่เสมอ  สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบครูยุค 4.0   

ด้านวิชาการ เน้นพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน โดยในระดับอนุบาลเป็นการเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ในระดับประถมศึกษาเรียนแบบสืบค้น คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะการทำงานและทักษะความรู้ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป 

ด้านทั่วไป  อาคารและสถานที่โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่น  การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าอาคารอนุบาล  1  โดยจัดเครื่องเล่นสนามที่แข็งแรง ปลอดภัย  ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแก่เด็กๆ  สวนหย่อมหน้าอาคาร  84  ปี  ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่นักเรียนและผู้ปกครองให้เข้ากับบรรยากาศการเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนขยายระบบเครือข่าย Internet  ความเร็วสูง เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ ICT  และ  Smart  TV ในทุกห้องเรียน เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การสืบค้น และเพิ่มประสบการณ์ด้านนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัวครูและผู้เรียน  ระบบรักษาความปลอดภัย  โรงเรียนจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าออกของบุคคลภายนอกตลอดช่วงเวลาทำการ  การรับนักเรียนกลับก่อนเวลา ต้องผ่านการลงรับทราบจากเจ้าหน้าที่ห้องฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนทุกครั้ง  กล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญทั่วโรงเรียนกว่า 80 จุด เพื่อตรวจดูสถานการณ์และเฝ้าระวังความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากร งานพยาบาล  โรงเรียนมีพยาบาลวิชาชีพดูแลด้านสุขอนามัย  ทั้งเรื่องสุขภาพ การเจ็บป่วย และการให้ความรู้กับนักเรียนในด้านต่างๆ  บัตรประจำตัวนักเรียน  ที่เป็นมากกว่าบัตรนักเรียนเพราะสามารถใช้แทนเงินสดให้นักเรียนเรียนรู้ระบบการแสกนบัตรในการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ ภายในโรงเรียน อันจะเป็นการนำพานักเรียน     สู่ยุคแห่งสังคมไร้เงินสดในอนาคตภาพความสำเร็จในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาประจักษ์แก่สายตาของผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นอย่างดีโดยมีรางวัลจากหลายเวทีเป็นเครื่องการันตี  เช่น 

รางวัลชนะเลิศ การเล่านิทานภาษาจีน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 – ป.6  ในการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตก  รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่  การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4 – ป.6  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์  ป.4 – ป.6  การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง)  การแข่งขันเครื่องร่อน ป.4 – ป.6  เป็นต้น  ความภาคภูมิใจของการจัดการศึกษาที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกเรื่องราวมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟัง  ยู่เฉียวสร้างลูกศิษย์ที่จบไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากท่านผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน   โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา  เราจึงขอให้คำมั่นว่าเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพให้สมกับที่ท่านได้มอบโอกาสที่ดีในการดุแลบุตรหลานของท่านเช่นนี้ตลอดไป

 

Visitors: 411,592