เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565

การเรียนการสอนแบบ On Site (Summer) ชั้น อ.1-ป.6 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 รับวัคซีนไฟเซอร์ ตามเกณฑ์อายุ 5-11 ปี

ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19

(เฉพาะผู้ปกครองอนุญาตให้รับวัคซีน) 

วันที่  21 เมษายน  2565