สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "คณิตแสนสนุก"

วันที่  30  สิงหาคม  2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง "คณิตแสนสนุก" และกิจกรรมระดับประถม

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง "ผักสดสะอาด"

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถม

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง  "ผักสดสะอาด"

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 เรื่อง "ผักสดสะอาด"

และการเรียนการสอน วิชา การงานอาชีพ ชั้นประถม

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า สาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 เรื่อง "เมืองไทยที่รัก"

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2

วันทีี่ 11 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น 3 และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลูกเสือสำรอง, ลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565