ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564

โรงเรียนยู่เฉียวสุ่มตรวจ ATK นักเรียน  หลังเปิดเรียนแบบ On Site 

กำกับติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด    

สุ่มตรวจนักเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

ครูและบุคลากรตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test (ATK)

ผลออกมาเป็นลบ(ปกติ) ทุกคน

วันที่   24   ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2564

วันที่  24  ธันวาคม  2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

โรงเรียนยู่เฉียวสุ่มตรวจ ATK นักเรียน หลังเปิดเรียนแบบ On Site

กำกับติดตาม ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19   อย่างเคร่งครัด 

สุ่มตรวจนักเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่  16  ธันวาคม  2564

บรรยากาศวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564