กุมภาพันธ์ 2567

การสอบ National Test (NT)  ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1C3RBQDLvz9GKzlMqhvymqqjqB_hZtnJa?usp=sharing

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1t4i3SkF6kORHSum4HgLqNgCs_vNE6RJL?usp=sharing

การประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1-_8FMCpr_uMFSP57aPIrrX35GeowAzIF?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1jZMxbWe4W8YEKC_HXvjF3wqnarzaYmw8?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "ปลอดภัยไว้ก่อน"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1A-zwscb-oQ-jAU6WOdaOmbhhslxr2RAx?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ปลอดภัยไว้ก่อน"

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "การคมนาคม"

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1lsaja9O_oAIyXJw862-qKCzukD5tKzGu?usp=sharing

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "การคมนาคม"

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง (ออนไลน์)

จัดโดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วันที่  3  กุมภาพันธ์  2567

1. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3  ได้แก่  เด็กชายเมศร์พิธา สุทธิถนอมพันธ์ ชั้น ป.3/1

2. Coding ระดับชั้น ป.4-6  ได้แก่  เด็กชายปัณณทัต อุดมผล และ เด็กชายพีรวิชญ์  ชังเจริญ ชั้น ป.6/1                     

3. การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ระดับชั้นอนุบาล  ได้แก่ เด็กหญิงกานต์พิชชา พึ่งนิล 

ชั้น อ.3/1

4. เรียงความ ระดับชั้น  ป.4-6  ได้แก่  เด็กหญิงณิชชา  เหลืองสอาด ชั้น ป.6/1

5. GSP  ระดับชั้น ป.4-6  ได้แก่ เด็กชายธนเดช  บีเวอร์  และ เด็กหญิงพิมพ์อร  ชุนไพศาลวนิช ชั้น ป.6/1

6. Impromptu Speech ระดับชั้น  ป.4-6  ได้แก่  เด็กชายนิชธรณ์  วรรณวรรค   พิทยาธรเลิศ  ชั้น ป.5/1 

กิจกรรมนิทรรศการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1lqWM3NnDLleosUFwJ-NlBzqGOS10lut3?usp=sharing

Visitors: 411,596