กุมภาพันธ์ 2566

ผู้จัดการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น ป.1-ป.6

ก่อนสอบภายปลาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2565

วันที่  23-24 กุมภาพันธ์  2566

กิจกรรมปัจฉิม นักเรียนระดับชั้น ป.6 รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

นักเรียนระดับอนุบาล 1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2 และระดับประถม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรื่อง "การคมนาคม"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บริหารมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 5ส.

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นอนุบาล

   รางวัลชนะเลิศ  ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3/1

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้องเรียนชั้นอนุบาล 1/3

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้องเรียนชั้นอนุบาล 2/2

ระดับชั้นประถมต้น

         รางวัลชนะเลิศ   ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 

               ระดับชั้นประถมปลาย             

 รางวัลชนะเลิศ  ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยการเรียนรู้ "การคมนาคม" 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

งานนิทรรศการวันวิชาการสัมพันธ์ชุมชนบูรณาการทุกกลุ่มสาระ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน

Open House 2023 

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2565

"เน้นการสอนเชิงรุก สนุกกับเทคโนโลยี เรียนรู้ตลอดชีวีอย่างยั่งยืน"

Edtech to  Active school for lifelong learning

วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาล 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

มอบของที่ระลึกให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนยู่เฉียว

เนื่องในโอกาสจบการศึกษา ปีการศึกษา 2565

1  กุมภาพันธ์  2566

Visitors: 418,392