กิจกรรม 5ส

มอบรางวัลห้องเรียน 

กิจกรรม 5ส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหารให้โอวาทก่อนปิดภาคเรียน

พร้อมมอบรางวัลห้องเรียน กิจกรรม 5ส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566

ผู้บริหารให้โอวาทก่อนปิดภาคเรียน

พร้อมมอบรางวัลห้องเรียน ภายใต้กิจกรรม 5ส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้บริหารให้โอวาทก่อนปิดภาคเรียน 

พร้อมมอบรางวัลห้องเรียน ภายใต้กิจกรรม 5ส  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565


Visitors: 400,116