กรกฏาคม 64

การตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในรูปแบบ Onsite  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

Visitors: 261,232