กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.3 และ ระดับประถม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

      โรงเรียนยู่เฉียว ขอขอบคุณ

นางสาวศศิพิมพ์    แพทย์วงษ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  และคณะที่ได้นิเทศ   ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชนให้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 เรียนรู้ "วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา"

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 หน่วยเรียนรู้ "ไม้ดอกไม้ประดับ"

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.1 และ ระดับประถม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.2 และ ระดับประถม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.3 นิทานอีสป "หนูน้อยหมวกแดง"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ "ไม้ดอกไม้ประดับ"

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ " ข้าว "

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 และระดับประถม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้าสาระภาษาจีน ระดับชั้น อ.1 และระดับประถม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.2 หน่วยเรียนรู้ "ข้าว"

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมยามเช้า ระดับชั้น อ.1 หน่วยเรียนรู้ " ฝนจ๋า "

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนยู่เฉียวขอขอบคุณ

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.กาญจนบุรี

เข้ามาตรวจนับจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2566

ติดตามและตรวจสอบเอกสารเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 ก.ค.2566

กิจกรรมสาระภาษาอังกฤษ ระดับชั้น อ.2และระดับประถม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566