ภาษาไทย

Last updated: Jun 21, 2018  |  248 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “วันสุนทรภู่”

ระดับชั้นอนุบาล  3  -  ประถมศึกษาปีที่  6

 

ชั้นอนุบาล  3

ด.ญ.ณัฎฐกันย์        เห็นประเสริฐ             อ.3/1

ด.ญ.ธัณชนก          ทุ่งเกษตรทอง            อ.3/2

ด.ช.ธนันต์ทัศน์       วราสินธ์                    อ.3/3

ด.ญ.สุณัฏฐา          ชาวเมืองทอง             อ.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ด.ช.ภูมิรพี              ทองแท้                     ป.1/1

ด.ญ.ณิชชาพัณน์    อินนุพัฒน์                 ป.1/2

ด.ช.จิณณทัต         วันฉวี                        ป.1/3

ด.ญ.ชนาภา           แจ่มใส                      ป.1/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ด.ญ.ชนิกานต์        สดเจริญ                    ป.2/1

ด.ญ.ภิญญาพัชญ์   ชยางกูรจิรพัฒน์         ป.2/2

ด.ญ.จันทร์นฤกร      เฮงยิ่งไพศาล             ป.2/2

ด.ญ.จิรวราภรณ์      จันทรทรา                  ป.2/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ด.ญ.ณัชชา             พัฒนวัชรกุล              ป.3/1

ด.ญ.พลอยชมพู      น่วมศรีนวล               ป.3/2

ด.ญ.ณัฐชานันท์      โตวิวัฒน์กุล              ป.3/3

ด.ญ.ณัฏฐณิชา       ทองแท้                     ป.3/4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ด.ญ.ญาณิศา         เหลืองสอาด              ป.4/1

ด.ญ.อัฐชลี             จงประเสริฐ               ป.4/1

ด.ญ.กัญจนพร        วรรคดี                      ป.4/2

ด.ญ.สุประวีณ์         สุทัศน์                      ป.4/3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ด.ญ.กัญญาภัทร     ปั่นปี             ป.5/1

ด.ญ.พัทธ์ธีรา          จงเจริญธนกิจ           ป.5/1

ด.ญ.ธันยชนก          แสงงาม                  ป.5/1

ด.ญ.อชิตา               ทวนทอง                  ป.5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ด.ญ.กชกร               เจียรนัยนิล               ป.6/1

ด.ญ.ยมลคร             ประชุมเงิน              ป.6/2

ด.ญ.ศุพิชญา            ศุภวรกุล                 ป.6/3

ด.ญ.พราวรวี             ศุภโชติวัฒน์ธนา      ป.6/4

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com